PROVOZNÍ ŘAD

studia Jóga je Láska v Karviné

 1. Každý klient je povinen seznámit se s Provozním řádem studia Jóga je Láska. Zakoupením jednorázového vstupu, kurzu, workshopu nebo kreditu potvrzuje, že se s Provozním řádem seznámil, a zavazuje se jej plně respektovat a dodržovat.
 2. Každý klient je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Jóga je Láska nenese žádnou zodpovědnost za zdravotní stav klientů. Každý klient je rovněž povinen dodržovat pokyny instruktora vztahující se ke cvičení a vybavení. V opačném případě nenese Provozovatel žádnou zodpovědnost za vzniklé úrazy či zranění. Jakékoli zranění je nutné okamžitě ohlásit obsluze recepce či jakémukoli přítomnému instruktorovi. Během provozování sportovních aktivit nesmí klient ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních účastníků. Základní lékárnička první pomoci je na recepci studia.
 3. Účast na lekci je možné rezervovat využitím rezervačního systému, který je umístěný na webových stránkách www.jogajelaska.cz. Lekce probíhají pod vedením kvalifikovaných instruktorů. Nastane-li jakákoli událost, která znemožňuje poskytnutí nabízených služeb, je Provozovatel oprávněn plánované lekce zrušit a oznámit to na webových stránkách či na facebooku.
 4. Rezervace je považována za závaznou. V případě, že se klient nemůže lekce zúčastnit, je povinen se přes rezervační systém odhlásit a to do 10:00 v den konání lekce nebo do 19:00 předešlého dne v případě ranní lekce. V případě, že tak neučiní, bude klient nést následky v podobě strhnutí kreditu za lekci v rezervačním systému. Osoby, které nemají zakoupený kredit, budou povinny zaplatit jednorázový vstup při další návštěvě studia. Děkujeme za pochopení. Platnost kreditu tři měsíce od data koupě.
 5. Na lekci se klient dostaví minimálně 5 minut před začátkem (pokud není domluveno jinak). Po uplynutí této doby je instruktor oprávněna přenechat rezervaci jinému klientovi.
 6. V šatnách a ve sprchách jsou klienti povinni udržovat pořádek a základní hygienické pravidla.
 7. Klientům jsou k dispozici regály a šatní skříňky v určené oddělené šatně. Při odchodu ze šatny musí klient vyprázdnit regál či šatní skříňku. Po dobu své návštěvy ve studiu je klient zodpovědný za klíč a šatní skříňku. Při ztrátě klíče či poškození zámku je účtován poplatek ve výši 100 Kč. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za cennosti uložené v šatní skříni (osobní doklady, klíče, cennosti, šperky, peníze, platební karty, notebooky a jiné). Dojde-li k odcizení či ztrátě osobních věcí, je klient povinen neprodleně informovat o této skutečnosti obsluhu recepce a kontaktovat Policii ČR. Na dodatečné ohlášení krádeže či ztráty nebude brán zřetel.
 8. Po skončení lekce musí každý klient po sobě uklidit a vydezinfikovat vypůjčené pomůcky.
 9. Jakékoliv závady na cvičebních pomůckách, v cvičících sálech, v šatnách hlaste neprodleně přítomnému instruktorovi.
 10. Klienti zodpovídají za škody vzniklé porušením Provozního řádu, za ztrátu či poškození majetku Provozovatele, a to v plné výši, i když byla škoda způsobena neúmyslným jednáním.
 11. V Karviné 1. dubna 2023Education for life, s.r.o.

  jednatel – Ing. Julie Textorisová